SMP NEGERI 1 TONJONG

SMP NEGERI 1 TONJONG
Welcome to School

Kamis, 24 April 2014MISTERI EMPAT
1.       Empat  Empat teori kebenaran ( Mulyadi, 2000 )
a.       Kebenaran mutlak
Yaitu kebenaran suatu ajaran Agama/keyakinan/kepercayaan bagi pemeluknya.
b.      Kebenaran koherensi
yaitu kebenaran yang bersifat teori/aturan/undang-undang, kebenaran ini bersifat relative karena dibatasi oleh ruang dan waktu. Dibatasi ruang misalnya UUD suatu Negara tidak berlaku di negara lain. Dibatasi waktu suatu peraturan akan berlaku pada masa itu dan akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
c.       Kebenaran Pragmatis
yaitu kebenaran yang menganggap suatu masalah banyak manfaatnya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
d.      Kebenaran korespondensi
adalah suatu kebiasaan yang sudah berlangsung lama/ adat yang dianggap menjadi suatu kebenaran.
2.       Empat pandangan agama Islam terhadap agama lain
a.       Dinamakan Dzimmah
Artinya  kaum yang mendapat jaminan  dalam hak dan hukum. Golonongan ini berlaku hukum dan hak yang sama dengan kaum Islam. Haknya tidak boleh dilanggar dan dikurangi, baik mengenai politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain. Mereka mempunyai hak penuh seperti  yang dimiliki kaum Islam. Adapun mengenai ibadat diserahkan kepada mereka sendiri.
b.      Dinamakan Musta`man
Yaitu pemeluk agama lain yang meminta perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap diri dan harta mereka. Pada golongan ini tidak dilakukan hak dan hokum Negara. Diri dan harta mereka wajib dilindungi dari segala yang akan membahayakan selama mereka berada dalam lindungannya.
c.       Dinamakan Mu`ahadah
Yaitu perjanjian damai dan persahabatan antara Negara lain yang bukan Negara Islam. Ketiga golongan tersebut tidak boleh dimusuhi, bahkan harus diperlakukan sebagai sahabat karib.
d.      Dinamakan Harbi
Yaitu pemeluk agama lain yang menggangu keamanan dan ketentraman. Golongan ini Islam menganggap musuh, kita diizinkan melawan, mengangkat senjata , menyatakan perang terhadap mereka.
3.       pedoman penghayatn dan pengamalan Pancasila ( P 4 )
4.       Empat makanan sehat
a.       Nasi                                               c. sayur
b.      Lauk                                               d. buah
5.       Empat anggota keluarga sejahtera KB
a.       Ayah                                              c. Ibu
b.      Anak                                              d. Anak
6.       Empat  aline pembukaan UUD 1945
7.       Empat  era pemerintahan  Indonesia
a.       Orde lama                   c. orde reformasi
b.      Orde baru                   d. orde kemenangan
8.       Empat pergerakan bangsa Indonesia
a.       Masa perintis kemerdekaan               1908      c. Masa kemerdekaan  1945
b.      Masa penggalangan 1928                     d. Masa mempertahankan 1950
9.       Empat pilar kebangsaan
a.       UUD 1945                                    c. pancasila
b.      Bhineka tunggal Eka                                d. KNRI
10.   Empat  masa berlaku dasar Negara
a.       UUD 1945                    c. UUD S 1950
b.      UUD RIS                       D. Dekrit 5 Juli 1959( Kembali UUD 1945 )
11.   Empat  pokok pikiran UUD 1945
a.       Negara persatuan                    c. Kedaulatan rakyat
b.      Kadilan sosial                             d. Ketuhanan YME
12.   Empat  sila dalam Pancasila
a.       Ketuhanan dan kemanusiaan             c. Kedaulatan rakyat
b.      Persatuan                                                   d. Keadilan sosial Empat
13.   Empat  pahlawan putri
a.       RA. Kartini                   b. Dewi sartika                  c.Cutnyadin        d. Nyi Ageng Serang
14.    Presiden era reformasi  Gusdur presiden ke empat
15.   Empat  susunan cabinet Indonesia bersatu II
a.       Menteri Koordinator                              c. Menteri non Departemen
b.      Menteri yg pinpin Departemen         d. Pejabat setinggi Negara
16.   Empat  bait lagu Indonesia Raya
17.   Empat agama di Indonesia
a.       Islam             b. Kristen             c. Hindu                d. Buda
18.   Emapt klaster program Nasional
a.       Jamkesmas, cacad berat/300 rb. Lansia/200 rb            c. K U R
b.      PNPM                                                                                           d. Pemberdayaan Kesmas
19.   Empat angkatan
a.       Angkatan darat         c. angkatan laut
b.      Angkatan udara        d. kepolisian
20.   Empat tugas bendahara
a.       Menerima                                   c.  Menyimpan
b.      Mencatat                                    d. Mengeluarkan
21.   Empat pangkat TNI
a.       Prajurit                                         c. pamen
b.      Sersan                                          d. pati
22.   Empat  jenjang pangkat golongan PNS
a.       Gol I                                               c. Gol III
b.      Gol II                                             d. Gol IV
23.   Empart benua
a.       Afrika            b. Amerika          b. Asia                   d.Eropa
24.   Empat komisi Indonesia
a.       KPK                                b. KPU                  c. KY                       d. Komnasham
25.   Empat jenjang pendidikan
a.       SD                   b. SMP                  c. SMP                  d. PT
26.   Empat gelar penghormatan
a.       Sarjana         b. Megister         c. Doktor              d. profesor
27.   Empat semester untuk menempuh S 2
28.   Empat  mata pelajaran UN
a. Matematika   b. Bahasa Indonesia        c. IPA                     d. Bahasa Inggris
29.   Empat bentuk soal
a.       Pilgan            b. B S     c. menjodohkan                               d. isian singkat
  30.   Empat merupakan nilai tertinggi -= A
31.   Empat option pilihan ganda         a.            b.            c. d.
32.   Empat tugas guru
a.       Menyusun rencana                 c. evaluasi
b.      Melaksanakan program        d. perbaikan/pengayaan             
33.   Empat tugas kepala sekolah
a.       Educator                                      c. administrator
b.      Manager                                      d. supervisor
34.   Empat tahun masa jabatan Kepala sekolah
35.   Empat Status sekolah
a.       terdaftar      b. diakui               c. disamakan      d. Negeri
36.   Empat tahun masa Akriditasi sekolah
37.   Empat prosedur masuk sekolah
a.       Daftar                                           c. pengumuman
b.      Tes                                                 d. daftar ulang
38.   Empat  jenis tes/ulangan yaitu ulanagn
a.       Harian                           b. tengah semester                        c. Akhir Semester            d. Ujian sekolah
39.   Empat  cara menilai sikap siswa dengan
a.       Pengamatan b. penilaian diri               c. penilaian antar teman               d. jurnal
40.   Empat proses belajar
a.       Bermain                                       c. berlatih
b.      Belajar                                          d. bekerja
41.   Empat  ketentuan pada masa usia  4 bulan  anak dalam kandungan seorang Ibu
a.       Umurnya                     b. Rezeki                              c. Jodoh                               d. Nasib
42.   Ada empat kehidupan manusia
a.       Alam ruh                      b. Alam dunia                    c. Alam kubur                    d. Alam akhirat
43.   Empat Manusia lahir mengalami empat masa perkembangan
a.       Masa bayi                    Masa anak                          Remaja                                 Masa dewasa
44.   Empat kewajiban orang tua
a.       Mengajarkan aqidah
b.      Mengajarkan Akhlak                              d. mengajarkan ilmu yang bermanfaat
45.   Empat hal untuk mencari calon suami/istri memperhatikan …
a.       Agama          b. Keturunan                     c. Kecantikan/ketampanan          d. Kekayaan
46.   Empat proses pernikahan
a.       Perkenalan                 b.Lamaran.        c. Akad nikah     d. Walimah/resepsi
47.   Empat kewajiaban untuk orang meninggal dunia
a.       Memandikan             b. Mengkafan/membungkus      c. Mensholatkan d. Memakamkan
48.   Empat takbir sholat jenazah
a.       Takbir pertama         b. Takbir kedua c. Takbir ketiga  d. Takbir keempat
49.   Empat kebahagiaan keluarga
a.       Memiliki istri solehah/baik                   c.  Bergaul dengan orang baik  
b.       Memiliki anak solehah/baik.              d.  Kerja di daerah sendiri
50.   Empat ketenangan/kestabilan  dunia
a.       Mengamalkan ilmunya Ulama            c. Dermawan/ orang kaya
b.      Penguasa yang adil                                  d. Doa orang miskin
51.   Empat rukun Iman yaitu Iman kepada …
c.       Allah              b. Malaikat          c. Kitab                 d. Rosul
52.   Empat  waktu solat
a.       Pagi/subuh                                 c. petang/maghrib
b.      Siang/dhuhur +asar                                d. Malam / Isya
53.   Empat rukun Islam
a.       Membaca dua Sahadat
b.      Melaksanakan solat  lima waktu
c.       Melaksanakan puasa pada bulan Romadlon selama satu bulan
d.      Membayar  zakat  dan haji bagi yang mampu
54.   Empat  sifat golong orang berilmu
a.       Orang berilmu dan tahu bahwa dirinya berilmu
b.      Orang berilmu dan tidak tahu bahwa dirinya berilmu
c.       Orang tidak berilmu dan tahu bahwa dirinya tidak berilmu
d.      Orang tidak berilmu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak berilmu
55.   Empat golongan manusia
a.       Kaya dan berilmu                     c. Berilmau tidak kaya
b.      Kaya tidak berilmu                   d. Tidak kaya dan tidak berilmu
56.   Empat  kitab suci yang diturunkan kepada para nabi
a.       Taurat kepada nabi Musa                     c.  Injil kepada nabi Isa
b.      Zabur kepada nabi Dawud                   d. Qur`an
57.   Empat pedoman orang Islam
a.       Qur`an          b.hadits                                c. Ijma                   d. kiyas
58.   Empat sohabat nabi Muhammad
a.       Abu Bakar    b. Umar                                c. Utsman            d. Ali
59.   Empat madhab
a.       Hambali        b. Khanafi                            c. Maliki                                d. Syafii
60.   Empat rukun  nikah
a.        Ijab qobul  
b.      Wali dari penganten wanita
c.       Saksi dari penganten wanita
d.      Saksi dari penganten pria
61.   Empat istri nabi disurga
d.      Khodijah      b. Maryam          c. Aeysiah            d Fatimah
62.   Empat  bulan yang dimuliakan
e.      Muharam                    b. Maulud                           c. Rojab                                d Romadlon
63.   Empat kasih sayang
f.        Anak yatim                 c. orang lemah
g.       Orang wanita             d. orang miskin
64.   Falsafah suku tertentu saat anak baru lahir melepas anak panah ke empat penjuru
65.   Empatp jenis music
a.       Dangdut       b. keroncong     c. gambus            d. pop
66.   Empat arah mata angin
a.       Timur                            c. Utara
b.      Barat                             d. selatan
67.   Empat warna kulit
a.       Bule/putih                  c. sawo matang
b.      Kuning                          d. hitam
68.   Empat musim
a.       Panas                            c. dingin
b.      Gugur                           d. semi                                
69.   Empat mekanisme Kasus
a.       Tersangka                   c. pengadilan/siding
b.      Terdakwa                    d. Fonis
70.   Empat angkutan
a.       Kendaraan bermotor             c. kapal laut
b.      Kereta api                                   d. kapal uadra                    .
71.   Empat  falsafah tulisan Jawa
a.       Ana caraka                                  c. pada jayanya
b.      Datha sawala                             d. manga bathonge
72.   Empat jenjang Pramuka
a.       Siaga                                              c. Penegak
b.      Penggalang                                 d. Pandega
73.   Empat partai pemenang pimilu 2014
a.       PDIP                                              c. Gerindra
b.      Golkar                                           d. Demokrat                                      
74.   Empat pemilhan legislative
a.       DPR RI           b. DPR Prop.       c. DPR Kab.         D.DPD
75.   Empat warna kertas pilihan legislative
a.       Kuning untuk pilihan DPR RI ( pusat )
b.      Merah untuk pilihan DPRD Tk. I ( Propinsi )
c.       Biru untuk pilihan DPD ( propinsi )
d.      Hijau untuk pilihan DPR Tk. II ( kabupaten )
76.   Empat azas pemilu
a.       Langsung                                     c. bebas
b.      Umum                                          d. rahasia
77.   Pemenang pemilhan legislating 2014 urutan keempat
78.   Empat huruf partai pemenang pemilu 2014 PDIP
79.   Empat partai Islam pemenang pemilu
a.       PKB                                b. PAN                  c. PPP    d. PKS                                  
80.   Empat tahunan Pekan Olahraga Nasional
81.   Empat tahunan ASIAN GAMES
82.   Empat petugas pertandungan sepak bola
Satu Wasit           dua hakim garis satu petugas pergantian pemain
83.   Empat  quarter lama permainan bola basket. ( satu quarter 10 menit )
84.   Empat nomor l ompat
a.       Jauh                                               c.  Galah
b.      Tinggi                                            d. galah
85.   Empat gaya renang        
a.       Bebas                                            c. punggung
b.      Dada                                              d. kupu-kupu
86.   Empat nomor lempar
a.       Lembing                                       c. martil
b.      Cakram                                         d. peluru
87.   Empat dasar pembinaan atlit ( u19 )
a.       Fisik                                               c. taktik
b.      Teknik                                           d. mental
88.   Empat  pembagi  tahun yang habis dibagi 4 mnjadi tahun kabisat
89.   Empat tahunan Jambore Nasional Pramuka
90.   Empat planet/bintang yang dapat kita lihat tiap hari
a.       Bumi              b. bulan                c. matahari          d. bintang
91.   Empat standar gigi seped motor
92.   Empat standar roda mobil nyaman
93.   Empat standar penumpang bobil pribadi
94.   Empat struktur  jantung kita
a.       Serambi kanan
b.      Serambi kiri
c.       Bilik kanan
d.      Bilik kiri
95.   Empat Asma`ul Husna dibaca oleh pemandu acara “ Mario Teguh Golden Way “
a.       Al `Alim artinya yang maha mengetahui segalanya.
b.      Al Latief artinya yang mengasihi semua mahluknya
c.       Al Waajidu artinya yang mendapatkan apa saja yang Allah kehendaki.
d.      Al Haadi artinya yang memberi petunjuk bagi hambanya .
96.   Empat mata / bukan empat mata, empat orang pemandu bukan empat mata
a.       Tukul                             b. pepy                 c. Vega                 D Ola R
97.    
98.